fbpx

Algemene voorwaarden

CommV Road to Grow, met vestigingsadres te 2650 Edegem, Timmerdonckstraat 6 en ondernemingsnummer 0767.721.049.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@roadtogrow.be

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dienstverlener: Road to Grow
2. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
3. Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons via de website of via e-mail.
4. Dienst: de diensten die wij leveren: Road to Grow
5. Producten:

 • Voor particulieren
  • Online Masterclasses rond werkgeluk
  • Online trainingsprogramma’s rond zelfinzicht, talenten ontdekken, loopbaan vormgeven, ….
  • Live of online coachingstrajecten
  • Eenmalige individuele sessie
  • Workshops in kleine groepjes
 • Voor ondernemers
  • Coaching van zichzelf of medewerkers
  • Workshops of opleidingen geven aan een team
  • Consulting opdrachten waarbij wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, tijdelijk ondersteunen of adviseren bij het opzetten van bepaalde HR-processen en het nemen van HR-gerelateerde beslissingen met betrekking tot rekrutering en selectie, onboarding, ontwikkeling van medewerkers, performance management,…

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
7. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van aankoop van onze diensten of bij ondertekening van de offerte.
8. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.
9. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
10. Websitehttps://www.roadtogrow.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via onze website of via e-mail.

3.2.
Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, bieden onze diensten voor particulieren rechtstreeks aan via de website. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van een ondernemer, bezorgen wij, als Dienstverlener, aan jou, als Klant ons aanbod via offerte. Deze offertes zijn geldig tot 30 dagen na het voorstel.

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.5. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Voor particulieren
  • Online Masterclasses rond werkgeluk
  • Online trainingsprogramma’s rond zelfinzicht, talenten ontdekken, loopbaan vormgeven, ….
  • Live of online coachingstrajecten
  • Eenmalige individuele sessie
  • Workshops in kleine groepjes
 • Voor ondernemers
  • Coaching van zichzelf of medewerkers
  • Workshops of opleidingen geven aan een team
  • Consulting opdrachten waarbij wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, tijdelijk ondersteunen of adviseren bij het opzetten van bepaalde HR-processen en het nemen van HR-gerelateerde beslissingen met betrekking tot rekrutering en selectie, onboarding, ontwikkeling van medewerkers, performance management,…

Wanneer jij, als Klant, onze diensten aankoopt of de overeenkomst ondertekent en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot volledige betaling moeten overgaan.

Wij, als Dienstverlener bieden geen diensten aan zoals payroll of compensation & benefits.

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het nietbereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.

4.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als Klant, zijn verstrekt.

Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

Afhankelijk van de diensten die jij, als Klant, wenst aan te kopen, maken wij, als Dienstverlener, gebruik van vaste prijzen of dag-of uurtarieven.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van consument en onze diensten via de website aankoopt, zijn de prijzen inclusief BTW. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, zijn de prijzen exclusief BTW.

Wij, als Dienstverlener, zullen steeds duidelijk aangeven welke kosten zijn inbegrepen in de prijs. Eventuele bijkomende kosten zullen wij, als Dienstverlener, steeds duidelijk weergeven.

Deze extra kosten omvatten onder andere: verplaatsingskosten voor de Klant, huur van een locatie (tenzij expliciet anders overeengekomen), …

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van consument, dien je alles direct bij aankoop te betalen via Plug&Pay. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, maken wij, als Dienstverlener, een factuur op.

5.2.2. Jij, als Klant, zal het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE21 7340 5160 3403 van ons, als Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 7% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

6.2. Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht geldt niet voor de online diensten en digitale producten wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Artikel 7 – Annulering van de overeenkomst

7.1. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer gelden de volgende annulatievoorwaarden:

 • Indien jij, als Klant, annuleert binnen de 7 kalenderdagen op voorhand, kunnen wij, als Dienstverlener, de diensten voor 100% aanrekenen.
 • Indien jij, als Klant, annuleert binnen de 7-14 dagen op voorhand, kunnen wij, als Dienstverlener, de diensten voor 50% aanrekenen.

7.2. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van consument, kunnen de dientsen kosteloos verplaatst worden indien jij, als Klant, dit aan ons, als Dienstverlener, laat weten tot 48 uur voor aanvang. Indien jij, als Klant, niet komt opdagen en ons hiervan niet op de hoogte hebt gesteld, kunnen wij, als Dienstverlener de diensten voor 100% aanrekenen.

Artikel 8 – Betwistingen

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.
Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot het dubbele van het aankoopbedrag.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

9.2. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

9.3. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag dat wordt gedekt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag sluitend de werken downloaden, opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

10.3. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 11 – Gegevensverwerking

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener.
Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.

11.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

11.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

11.4. Op verzoek van jou, als Klant, kunnen de gegevens permanent gewist worden. Wij, als Dienstverlener, zullen de gegevens van jou, als Klant, niet delen met derden.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

12.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

12.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 13 – Algemeen

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

13.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.