fbpx

Privacybeleid

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Road to Grow hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Road to Grow en jou, als (potentiële) klant.

 1. Wie ben ik?

  CommV Road to Grow met vestigingsadres Kruishofstraat 146/28, 2020 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE 0767.721.049 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:
  • Per post: Kruishofstraat 146/28, 2020 Antwerpen
  • Per e-mail: info@roadtogrow.be

 2. Over welke gegevens gaat het?

  Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

 3. Voorwaarden

  In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:
  • mits jouw expliciete toestemming,
  • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
  • indien dit wettelijk verplicht is,
  • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 4. Voor welk doel?

  Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Road to Grow het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Road to Grow.

  Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten Road to Grow. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Road to Grow organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Road to Grow, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

 5. Duur?

  Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

 6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

  Road to Grow is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd.
  Road to Grow doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

  Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Road to Grow. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

  Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

 8. Welke rechten heb jij?

  Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
  • recht op intrekking van jouw toestemming;
  • recht op inzage en/of kopiename;
  • recht op aanpassing of rectificatie;
  • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
  • recht van bezwaar en
  • recht op overdraagbaarheid

  Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Road to Grow. Dit kan schriftelijk per e-mail (info@roadtogrow.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

  Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

 9. Klachtmogelijkheden

  Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:
  • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen
  en/of
  • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 10. Slotbepaling

  Road to Grow behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in  werking.

 11. Wijzigingen

  Deze verklaring is van toepassing vanaf 18/06/2021.
  Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

 12. Bevoegdheidsbeding

  Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.